KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

I. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ:

www.bcoresoftware.com, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında veri sorumlusu sıfatına sahiptir. BCore olarak kişisel verilerinizin korunması bizim için önemlidir.Bu çerçevede, Kanun ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ("Tebliğ") kapsamında hazırladığımız işbu Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Aydınlatma Metni ("Aydınlatma Metni"), kullanıcılarımız ve web sitemizi ve/veya mobil uygulamamızı kullanan üçüncü kişilerin dikkatine sunulmaktadır. BCore, kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerinde kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için, mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirler alınmaktadır.

II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLAMA YöNTEMİ:

Kişisel verileriniz, web sitemiz, mobil uygulamamız, iş ortaklarımız, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar, sosyal medya platformları ve çerezler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. BCore, hizmetlerini sunmak ve içeriğin bireysel ihtiyaç ve ilgilere uyumunu sağlamak için çerez kullanmaktadır.çerezler hakkında detaylı bilgi için çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

II. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER:

Aşağıda sayılı kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve diğer ikincil mevzuatlar çerçevesinde işlenmektedir.
Kimlik Verileriniz: İsim, soy isim, doğum tarihi, cinsiyet
İletişim Verileriniz: Adres, e-posta, cep telefonu numarası
Konum Verileriniz: Konum bilgileri
Pazarlama Verileriniz: çerez kayıtları, kullanıcıların geçmişte yaptığı işlemler, hedefleme, alışkanlık ve beğenilere ilişkin kayıtlar, diğer sosyal medya hesaplarındaki kullanıcı bilgileri
Hukuki İşlem Verileriniz: Talep ve şikayet kayıtları, haciz ve nafaka bilgileri, ticari elektronik ileti izni, hukuki işlem dosyası kayıtları, ihtarnameler, adli ve idari makamlarla yazışmalardaki bilgiler, imza sirküleri ve imza beyannamesi, faaliyet belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi kayıtları
İşlem Güvenliği Verileriniz: IP Adresi, şifre bilgileri, trafik verileri, web sitesi/mobil uygulama giriş çıkış bilgileri, kullanıcı adı bilgileri, diğer sosyal medya hesaplarındaki kullanıcı bilgileri
Risk Yönetimi Verileri: IP adresi, şifre ve kullanıcı adı bilgileri

IV. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEPLERİ:

Kişisel verileriniz, web sitesi/mobil uygulama üzerinden işlem yapan kullanıcılarımızın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi, kullanıcılarımızın web sitesi ve/veya mobil uygulamaları aracılığıyla hizmet alabilmesi ve /alacağı hizmetlere ilişkin olarak ve talep/şikayetleri ile ilgili olarak kullanıcılarımız ile iletişim kurulabilmesi, akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları ve güncel durumu ile ilgili kullanıcılarımız ile iletişime geçilmesi, gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi, akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ve hizmetlerin ifa edilmesi ve hakların kullanılması, üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kullanıcılarımızın üyelik haklarından yararlandırılması, elektronik (internet/mobil vs.) Veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi, kullanıcılarımıza sunulan hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, iş geliştirme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması, kullanıcılarımızın ilgi alanlarını dikkate alarak kullanıcılarımızın ilgilenebileceği hizmetler hakkında bilgi verilmesi ve kampanyaların aktarılması, pazar analizi, hedefleme, profilleme ve analiz çalışmaları yapılarak kullanıcılarımızın özel tercihlerine, profillerine ve ilgi alanlarınıza yönelik reklam, pazarlama ve promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi, web sitesi ve/veya mobil uygulama kullanan kullanıcılarımızın deneyiminin iyileştirilmesi, hizmetlerin bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, kullanıcı memnuniyetinin sağlanabilmesine yönelik aktivitelerin yürütülmesi ve anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlenmesi, kullanıcılarımıza tanıtım, pazarlama, reklam, kampanya ve kutlama amaçları ile ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, kullanıcılarımızın talep, öneri ve şikayetlerinin değerlendirilebilmesi, hizmetlerimizi kullanırken bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanması, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerimizin yürütülmesi ve denetimi, hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanılabilmesi amacıyla işlenmektedir.

V. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACININ HUKUKİ SEBEPLERİ:

Kişisel verilerinizi hangi amaçlar ile ve hangi hukuki sebeplere dayanarak işlediğimize ilişkin bilgileri aşağıda bilgilerinize sunarız:

Kullanıcıların kişisel verilerinin işleme amaçları:

1. Web sitesi/mobil uygulama üzerinden işlem yapan kullanıcılarımızın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği Verisi, Risk yönetimi Verisi
Hukuki Sebepler: i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

2. Kullanıcılarımızın web sitesi ve/veya mobil uygulamaları aracılığıyla hizmet alabilmesi ve /alacağı hizmetlere ilişkin olarak ve talep/şikayetleri ile ilgili olarak kullanıcılarımız ile iletişim kurulabilmesi

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem
Hukuki Sebepler: i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

3. Akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları ve güncel durumu ile ilgili kullanıcılarımız ile iletişime geçilmesi, gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi

İşlenen Kişisel Veriler:Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem
Hukuki Sebepler: i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

4. Akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ve hizmetlerin ifa edilmesi ve hakların kullanılması

İşlenen Kişisel Veriler:Kimlik, İletişim, Lokasyon, Hukuki İşlem Verisi
Hukuki Sebepler: i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

5. Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kullanıcılarımızın üyelik haklarından yararlandırılması

İşlenen Kişisel Veriler:Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Risk Yönetimi Verisi
Hukuki Sebepler: i) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iii) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve iv) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

6. Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi

İşlenen Kişisel Veriler:Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem
Hukuki Sebepler: i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

7. Kullanıcılarımıza sunulan hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, iş geliştirme süreçlerinin yürütülmesi

İşlenen Kişisel Veriler:Kimlik, İletişim, Pazarlama Verisi
Hukuki Sebepler: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

8. Yetkili makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması

İşlenen Kişisel Veriler:Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Pazarlama Verisi, Risk Yönetimi Verisi
Hukuki Sebepler: i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iii) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve iv) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

9. Kullanıcılarımızın ilgi alanlarını dikkate alarak kullanıcılarımızın ilgilenebileceği hizmetler hakkında bilgi verilmesi ve kampanyaların aktarılması

İşlenen Kişisel Veriler:Kimlik, İletişim, Pazarlama Verisi
Hukuki Sebepler: Açık rıza

10. Pazar analizi, hedefleme, profilleme ve analiz çalışmaları yapılarak kullanıcılarımızın özel tercihlerine, profillerine ve ilgi alanlarınıza yönelik reklam, pazarlama ve promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi

İşlenen Kişisel Veriler:Kimlik, İletişim, Pazarlama Verisi, İşlem Güvenliği Verisi, Risk Yönetimi Verisi
Hukuki Sebepler: Açık rıza

11. Web sitesi ve/veya mobil uygulama kullanan kullanıcılarımızın deneyiminin iyileştirilmesi, hizmetlerin bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, kullanıcı memnuniyetinin sağlanabilmesine yönelik aktivitelerin yürütülmesi ve anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlenmesi

İşlenen Kişisel Veriler:Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği Verisi, Pazarlama Verisi, Risk Yönetimi Verisi
Hukuki Sebepler: Açık rıza

12. Kullanıcılarımıza tanıtım, pazarlama, reklam, kampanya ve kutlama amaçları ile ticari elektronik ileti gönderilebilmesi

İşlenen Kişisel Veriler:Kimlik, İletişim, Pazarlama Verisi
Hukuki Sebepler: Açık rıza

13. Kullanıcılarımızın talep, öneri ve şikayetlerinin değerlendirilebilmesi

İşlenen Kişisel Veriler:Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Risk Yönetimi Verisi
Hukuki Sebepler: i) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ii) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve iii) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

14. Hizmetlerimizi kullanırken bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanması

İşlenen Kişisel Veriler:Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Risk Yönetimi Verisi
Hukuki Sebepler: i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

15. Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

İşlenen Kişisel Veriler:Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Pazarlama Verisi, Risk Yönetimi Verisi
Hukuki Sebepler: i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

16. İş faaliyetlerimizin yürütülmesi ve denetimi, hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi

İşlenen Kişisel Veriler:Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Pazarlama Verisi, Risk Yönetimi Verisi
Hukuki Sebepler: i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

17. Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanılabilmesi

İşlenen Kişisel Veriler:Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Pazarlama Verisi, Risk Yönetimi Verisi
Hukuki Sebepler: i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

VI. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARMA AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi amacıyla Kanun’a uygun olarak aşağıdaki yurt içi ve yurt dışında bulunan alıcılara aktarılabilecektir:
Kullanıcılarımıza hizmet verilmesi, reklam verilmesi, kampanya düzenlenmesi amacıyla şirketlere, reklam verenlere, diğer kullanıcılara ve tedarikçilere
Kullanıcılarımızın onayına istinaden ticari elektronik ileti gönderilebilmesi ve bu kapsamda reklam, kampanya ve tanıtım faaliyetlerini yürütebilmemiz amacıyla anlaşmalı olduğumuz iş ortaklarına
Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi ve kullanıcı memnuniyetini sağlayabilmek için pazarlama faaliyetleri kapsamında yurt içi ve yurt dışında bulunan çeşitli ajans, reklam şirketleri, pazar araştırması şirketleri ve anket şirketlerine
İstatiksel ve teknik hizmetlerin sağlanabilmesi için hizmet sağlayıcısı firmalara
Kullanıcı ilişkilerinin yönetimi ile talep ve şikayet süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla çağrı merkezi hizmeti aldığımız firmaya
Yönetim süreçleri ile istatiksel çalışma ve raporlama süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla BCore’un ortaklarına
Faaliyetlerimizi ve iş geliştirme süreçlerimizin yürütülebilmesi için işbirliği yaptığımız yurt içi ve yurt dışında bulunan program ortağı kuruluşlar ve sosyal paylaşım sitelerine
Kişisel verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurt içi ve yurt dışında bulunan iş ortaklarımıza
Web sitesi/mobil uygulamamız için teknolojik alt yapı, server hizmeti, e-posta hizmeti ve çerez hizmeti alınan yurt içi ve yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcısı firmalara
Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacı ile denetim şirketleri, avukatlar, yetkili kurum ve kuruluşlara

VII. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK’nın "ilgili kişinin haklarını düzenleyen" 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi info@bcoresoftware.com adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemler ile bizlere iletebilirsiniz.
Taleplerinizi BCore'a iletmeniz durumunda BCore talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, ayrıca bir maliyet doğması halinde, BCore’un Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.
Ayrıca bizlere kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için info@bcoresoftware.com e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.
Silme Hakkı' (aka Unutulma Hakkı): Kişisel verilerinizi gecikme olmaksızın silme hakkına sahipsiniz ve silinmesini talep etmeniz halinde BCore, kişisel verilerinizi gecikme olmaksızın silmek zorundadır. BCore, info@bcoresoftware.com adresine sizden tam bir silme talebi alırsa, ilgili verilerinizi en fazla 30 gün içinde tüm veri tabanından silmeyi taahhüt eder.

VIII. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ’NDE YAPILABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER:

BCore işbu Aydınlatma Metni’ni her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. BCore tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin https://bcoresoftware.com/privacy_policy.html adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

IX. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

i. Bu Anlaşma, Türkiye kanunlarına tabi olup, herhangi bir anlaşmazlık Türk hukukuna göre çözümlenmelidir.
ii. Herhangi bir anlaşmazlık çözümü Türkiye mahkemelerinde yapılmalıdır.
Bu Şartlar çoklu dilde hazırlanmıştır, ancak Türkçe versiyonu öncelikli olarak kabul edilir. Herhangi bir çelişki veya uyumsuzluk durumunda Türkçe versiyon geçerli olacaktır.